ข้อมูลการก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงอาคาร

การก่อสร้างใหม่และการเปลี่ยนแปลงอาคารบ้านเรือนต่างๆให้แข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้น

rainbow

Posts Tagged ‘โครงสร้างของบ้าน’

งานฐานรากและโครงสร้างของบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

homerenovate-02
บ้านและอาคารจะแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การคำนวณที่ถูกต้องและแม่นยำจากผู้ออกแบบหรือวิศวกร ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในวิชาชีพนั้น การดูแลและควบคุมการก่อสร้างโดยองค์กร และขั้นตอนการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างอีกชั้นหนึ่ง ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สามารถจะยืนยันในเบื้องต้นได้ว่าโครงสร้างที่ดูว่าสวยงามจากภายนอกนั้น แท้จริงภายในยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและสามารถจะใช้งานได้อย่างยาวนาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านและอาคารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดการเจริญเติบโตหรือถดถอยของธุรกิจในประเทศนั้นๆจากมูลค่าตลาดรวมหลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่มีผู้สนใจเข้ามาดำเนินงานในธุรกิจนี้มากมาย ทั้งบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดที่มหาศาลนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมยังตกต่ำอยู่ แต่งานก่อสร้างบ้านซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสี่อย่างหนึ่งที่สำคัญยังคงมี การก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ

งานฐานรากและโครงสร้าง

เป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดโดยปกติหากมีความผิดพลาดในงานส่วนนี้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูง ดังนั้นท่านเจ้าของบ้านควรตัดสินใจให้แน่นอนเกี่ยวกับขนาดของห้องต่างๆ และตำแหน่งที่ตั้งก่อนลงมือตอกเสาเข็ม เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลังจากงานโครงสร้างเริ่มต้นไปแล้วเนื่องจากในการออกแบบโครงสร้างจะมีความสัมพันธ์กันทั้งอาคารการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง บางครั้งจะกระทำมิได้ อีกทั้งการก่อสร้างในช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 35% ของเวลาทั้งหมด และจะเป็นอุปสรรคต่องานอื่นๆหากไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้

ตั้งแต่การทำโครงสร้างของฐานราก อันได้แก่ การลงเสาเข็ม และการหล่อ ตอม่อ เพื่อรองรับโครงสร้างของเสา และคานที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน หลังจากนั้นก็จะเป็นงานโครงสร้างของพื้นและบันไดซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับเสาและคานที่ได้ทำไว้แล้ว โดยการทำพื้นจะต้องเริ่มทำจากชั้นล่างไล่ขึ้นไปหาชั้นบนเพื่อความสะดวกในการทำงานและการลำเลียงวัสดุต่อจากนั้น ก็จะเป็นงานโครงสร้างของหลังคาซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะทำเป็นโครงเหล็กโดยเชื่อมต่อกับเสาและคานชั้นบนสุด หลังจากการทำโครงหลังคาอันเป็นงานโครงสร้างส่วนสุดท้ายของตัวบ้านแล้วก็มักจะต่อด้วยการมุงหลังคาเลยเพื่อทำหน้าที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่ตัวบ้าน