ข้อมูลการก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงอาคาร

การก่อสร้างใหม่และการเปลี่ยนแปลงอาคารบ้านเรือนต่างๆให้แข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้น

rainbow

Posts Tagged ‘ดัดแปลงบ้าน’

สาระน่ารู้ก่อนจะดัดแปลงและต่อเติมอาคาร

ดัดแปลงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่างๆของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิมดังนั้นไม่ว่าจะต่อเติมอาคารในลักษณะใด ก็คือการดัดแปลงตามกฎหมาย

เมื่อมีความประสงค์จะดัดแปลงบ้านแล้วจะต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงการดัดแปลงบ้านของทุกครั้งโดยจะต้องแจ้งชื่อของผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมงานในด้านต่างๆพร้อมทั้งแผนผังบริเวณ และแบบแปลนของบ้านที่จะดำเนินการดัดแปลงด้วย ในกรณีที่คได้ดำเนินการขอใบอนุญาตดัดแปลงถูกต้องตามกฎหมายแล้วส่วนมากจะเข้าใจกันว่าสามารถจะทำอย่างไรก็ได้โดยจะไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารื้อถอนได้แต่พอมีการเข้ามาตรวจสอบภายหลังหากการดัดแปลงอาคารมีลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าผิดกฎหมาย
1.รุกล้ำที่สาธารณะ
2.ฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ
3.ดำเนินการในบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นๆ

ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ระงับการดัดแปลง หรือให้ระงับการใช้อาคารและให้รื้อถอนอาคารไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ตามต้องตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.ในกรณีที่สามารถทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้ดำเนินการขออนุญาตเสียให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เห็นควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน
2.ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนบ้านในส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน หากยังไม่ทำการรื้อถอนตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังได้รวมทั้งดำเนินการโดยจะประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ฉะนั้นแล้วควรให้ความสำคัญในเรื่องของการขออนุญาตดัดแปลงบ้าน รวมทั้งคำสั่งใดๆ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพราะหากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับอีกด้วย